1398/6/4 - 24 ذیحجه 1440 - 2019/8/26

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4228 | واحد خبر مركز | 1397/07/14 تعداد مشاهده 322 | چاپ

کارگاه گستره و محدوده فضا در قرآن برگزار گردید

به همت مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی و با همکاری سازمان فضایی ایران کارگاه گستره و محدوده فضا در قرآن در روز پنجشنبه 12 مهرماه 1397 از ساعت 9 الی 12  در محل مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی برگزار گردید.
در این کارگاه یک روزه موضوع آیات فضایی توط کارشناسان به بحث و گفتگو گذاشته شد و جناب آقای مهندس حسن نیا از کارشناسان سازمان فضایی ایران نیز موضوع نوآوریهای فضایی را بیان نمودند.


رخداد نجومی امروز