1397/12/3 - 16 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مریخ نورد "فرصت" برای همیشه خاموش شد
کد: 4574 | واحد خبر مركز | 1397/12/01 تعداد مشاهده 15
رخداد نجومی امروز