1398/11/9 - 3 جمادی الثانی 1441 - 2020/1/29

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 19:14
کد خبر: 4712 تاریخ : 1398/10/25 - 1441/05/19 - 2020/01/15
رخداد نجومی امروز