1398/2/5 - 19 شعبان 1440 - 2019/4/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

گزارش رؤیت هلال ماه رجب 1425
کد: 47 | وضعیت هلال | 1383/05/26 تعداد مشاهده 414
بازدید دکتر حسین محفوظ از مرکز
کد: 40 | اخبار | 1383/05/19 تعداد مشاهده 410
تصویب دو ماموریت جدید «ناسا»
کد: 34 | اخبار | 1383/05/13 تعداد مشاهده 385
پرتاپ‎ دومین‎‎ ماهواره‎ چین
کد: 29 | اخبار | 1383/05/05 تعداد مشاهده 448
گزارش رؤیت هلال ماه جمادی الثانی 1425
کد: 24 | وضعیت هلال | 1383/04/28 تعداد مشاهده 416
ساده ترین روش تعیین جهت قبله در روز 24/تیر/
کد: 21 | واحد خبر مركز | 1383/04/22 تعداد مشاهده 2045
رخداد نجومی امروز