1398/4/26 - 13 ذیقعده 1440 - 2019/7/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

 اول ماه ذی الحجه در عربستان اعلام شد
کد: 104 | وضعیت هلال | 1383/10/24 تعداد مشاهده 403
گزارش رؤیت هلال ماه شوال1425
کد: 93 | وضعیت هلال | 1383/08/23 تعداد مشاهده 419
خبر دریافتی از دفتر مقام معظم رهبری
کد: 87 | وضعیت هلال | 1383/08/23 تعداد مشاهده 435
پیش بینی وضعیت رؤیت هلال شوال1425
کد: 86 | وضعیت هلال | 1383/08/21 تعداد مشاهده 545
آرای مراجع عظام در مورد رؤیت هلال(2)
کد: 84 | وضعیت هلال | 1383/08/21 تعداد مشاهده 2337
آرای مراجع عظام در مورد رؤیت هلال(1)
کد: 83 | وضعیت هلال | 1383/08/21 تعداد مشاهده 411
سطح بزرگ ترین قمر کیوان رویت شد
کد: 78 | اخبار | 1383/08/11 تعداد مشاهده 501
خسوف ماه کلی ماه در 7 آبان
کد: 77 | اخبار | 1383/08/06 تعداد مشاهده 431
ماهواره چینی در خانه سقوط کرد
کد: 75 | اخبار | 1383/07/28 تعداد مشاهده 526
رؤیت هلال ماه در استرالیا
کد: 73 | وضعیت هلال | 1383/07/24 تعداد مشاهده 509
آغاز ماه مبارک رمضان در عراق  اعلام شد
کد: 72 | وضعیت هلال | 1383/07/24 تعداد مشاهده 554
در ایران  اول ماه مبارک رمضان اعلام شد
کد: 71 | وضعیت هلال | 1383/07/24 تعداد مشاهده 726
رؤیت هلال ماه مبارک رمضان
کد: 67 | وضعیت هلال | 1383/07/24 تعداد مشاهده 438
رخداد نجومی امروز