1398/9/21 - 15 ربیع الثانی 1441 - 2019/12/12

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 1:29
کد خبر: 4652 تاریخ : 1398/08/27 - 1441/03/20 - 2019/11/18
رخداد نجومی امروز