1398/8/27 - 20 ربیع الاول 1441 - 2019/11/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 6:29
کد خبر: 4495 تاریخ : 1398/03/30 - 1440/10/16 - 2019/06/20
رخداد نجومی امروز