1398/4/30 - 17 ذیقعده 1440 - 2019/7/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 6:29
کد خبر: 4495 تاریخ : 1398/03/30 - 1440/10/16 - 2019/06/20
رخداد نجومی امروز