1398/2/5 - 19 شعبان 1440 - 2019/4/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 14:45
کد خبر: 4428 تاریخ : 1398/01/26 - 1440/08/09 - 2019/04/15
رخداد نجومی امروز