1398/2/29 - 13 رمضان 1440 - 2019/5/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 1:22
کد خبر: 4397 تاریخ : 1397/12/24 - 1440/07/08 - 2019/03/15
رخداد نجومی امروز