1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 13:02
کد خبر: 4367 تاریخ : 1397/11/24 - 1440/06/07 - 2019/02/13
رخداد نجومی امروز