1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 4:56
کد خبر: 4365 تاریخ : 1397/11/22 - 1440/06/05 - 2019/02/11
رخداد نجومی امروز