1398/6/4 - 24 ذیحجه 1440 - 2019/8/26

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 11:47
کد خبر: 4335 تاریخ : 1397/10/22 - 1440/05/05 - 2019/01/12
رخداد نجومی امروز