1398/3/3 - 18 رمضان 1440 - 2019/5/24

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس یاعت 6:21
کد خبر: 4298 تاریخ : 1397/09/15 - 1440/03/28 - 2018/12/06
رخداد نجومی امروز