1397/9/23 - 6 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/14

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس یاعت 6:21
کد خبر: 4298 تاریخ : 1397/09/15 - 1440/03/28 - 2018/12/06
رخداد نجومی امروز