1398/2/5 - 19 شعبان 1440 - 2019/4/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورودآن به برج قوس ساعت 13:25
کد خبر: 4243 تاریخ : 1397/07/20 - 1440/02/02 - 2018/10/12
رخداد نجومی امروز