1397/12/3 - 16 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورودآن به برج قوس ساعت 13:25
کد خبر: 4243 تاریخ : 1397/07/20 - 1440/02/02 - 2018/10/12
رخداد نجومی امروز