1397/9/26 - 9 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 5:46
کد خبر: 4157 تاریخ : 1397/04/29 - 1439/11/06 - 2018/07/20
رخداد نجومی امروز