1397/12/28 - 11 رجب 1440 - 2019/3/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 5:46
کد خبر: 4157 تاریخ : 1397/04/29 - 1439/11/06 - 2018/07/20
رخداد نجومی امروز