1397/12/1 - 14 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 22:02
کد خبر: 4150 تاریخ : 1397/04/22 - 1439/10/29 - 2018/07/13
رخداد نجومی امروز