1397/12/3 - 16 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 17:00
کد خبر: 4127 تاریخ : 1397/03/30 - 1439/10/06 - 2018/06/20
رخداد نجومی امروز