1397/8/26 - 9 ربیع الاول 1440 - 2018/11/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 17:00
کد خبر: 4127 تاریخ : 1397/03/30 - 1439/10/06 - 2018/06/20
رخداد نجومی امروز