1397/8/26 - 9 ربیع الاول 1440 - 2018/11/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 13:10
کد خبر: 4125 تاریخ : 1397/03/28 - 1439/10/04 - 2018/06/18
رخداد نجومی امروز