1398/2/29 - 13 رمضان 1440 - 2019/5/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 11:51
کد خبر: 4121 تاریخ : 1397/03/24 - 1439/09/29 - 2018/06/14
رخداد نجومی امروز