1397/6/28 - 9 محرم 1440 - 2018/9/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 11:22
کد خبر: 4119 تاریخ : 1397/03/22 - 1439/09/27 - 2018/06/12
رخداد نجومی امروز