1397/12/1 - 14 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 8:32
کد خبر: 4117 تاریخ : 1397/03/20 - 1439/09/25 - 2018/06/10
رخداد نجومی امروز