1397/12/1 - 14 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 2:38
کد خبر: 4110 تاریخ : 1397/03/13 - 1439/09/18 - 2018/06/03
رخداد نجومی امروز