1397/12/1 - 14 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی
کد خبر: 4107 تاریخ : 1397/03/10 - 1439/09/15 - 1439/05/31
رخداد نجومی امروز