1397/6/28 - 9 محرم 1440 - 2018/9/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 3:02
کد خبر: 4105 تاریخ : 1397/03/08 - 1439/09/13 - 2018/05/29
رخداد نجومی امروز