1397/12/3 - 16 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 18:13
کد خبر: 4102 تاریخ : 1397/03/05 - 1439/09/10 - 2018/05/26
رخداد نجومی امروز