1397/12/3 - 16 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سنبله
ماه دربرج سنبله ساعت 6:33
کد خبر: 4098 تاریخ : 1397/03/01 - 1439/09/06 - 2018/05/22
رخداد نجومی امروز