1397/7/24 - 6 صفر 1440 - 2018/10/16

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 2:18
کد خبر: 4094 تاریخ : 1397/02/28 - 1439/09/02 - 2018/05/18
رخداد نجومی امروز