1397/5/30 - 9 ذیحجه 1439 - 2018/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 1:13
کد خبر: 4092 تاریخ : 1397/02/26 - 1439/08/29 - 2018/05/16
رخداد نجومی امروز