1397/5/30 - 9 ذیحجه 1439 - 2018/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 22:44
کد خبر: 4089 تاریخ : 1397/02/23 - 1439/08/26 - 2018/05/13
رخداد نجومی امروز