1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 17:10
کد خبر: 4087 تاریخ : 1397/02/21 - 1439/08/24 - 2018/05/11
رخداد نجومی امروز