1397/5/30 - 9 ذیحجه 1439 - 2018/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 19:20
کد خبر: 4082 تاریخ : 1397/02/16 - 1439/08/19 - 2018/05/06
رخداد نجومی امروز