1397/5/30 - 9 ذیحجه 1439 - 2018/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 6:37
کد خبر: 4080 تاریخ : 1397/02/14 - 1439/08/17 - 2018/05/04
رخداد نجومی امروز