1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 6:37
کد خبر: 4080 تاریخ : 1397/02/14 - 1439/08/17 - 2018/05/04
رخداد نجومی امروز