1397/5/30 - 9 ذیحجه 1439 - 2018/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 19:52
کد خبر: 4077 تاریخ : 1397/02/11 - 1439/08/14 - 2018/05/01
رخداد نجومی امروز