1397/5/30 - 9 ذیحجه 1439 - 2018/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 11:45
کد خبر: 4075 تاریخ : 1397/02/09 - 1439/08/12 - 2018/04/29
رخداد نجومی امروز