1397/5/30 - 9 ذیحجه 1439 - 2018/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 1:09
کد خبر: 4071 تاریخ : 1397/02/05 - 1439/08/08 - 2018/04/25
رخداد نجومی امروز