1397/7/1 - 13 محرم 1440 - 2018/9/23

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 16:32
کد خبر: 4064 تاریخ : 1397/01/29 - 1439/08/01 - 2018/04/18
رخداد نجومی امروز