1397/8/26 - 9 ربیع الاول 1440 - 2018/11/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 13:19
کد خبر: 4062 تاریخ : 1397/01/27 - 1439/07/29 - 2018/04/16
رخداد نجومی امروز