1397/4/4 - 10 شوال 1439 - 2018/6/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 13:19
کد خبر: 4062 تاریخ : 1397/01/27 - 1439/07/29 - 2018/04/16
رخداد نجومی امروز