1397/9/24 - 7 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/15

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 7:56
کد خبر: 4060 تاریخ : 1397/01/25 - 1439/07/27 - 2018/04/14
رخداد نجومی امروز