1397/9/23 - 6 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/14

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 23:12
کد خبر: 4057 تاریخ : 1397/01/22 - 1439/07/24 - 2018/04/11
رخداد نجومی امروز