1397/9/24 - 7 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/15

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 11:22
کد خبر: 4055 تاریخ : 1397/01/20 - 1439/07/22 - 2018/04/09
رخداد نجومی امروز