1398/1/5 - 17 رجب 1440 - 2019/3/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 22:32
کد خبر: 4052 تاریخ : 1397/01/17 - 1439/07/19 - 2018/04/06
رخداد نجومی امروز