1398/1/5 - 17 رجب 1440 - 2019/3/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 11:287
کد خبر: 4050 تاریخ : 1397/01/15 - 1439/07/17 - 2018/04/04
رخداد نجومی امروز