1397/9/23 - 6 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/14

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 3:30
کد خبر: 4048 تاریخ : 1397/01/13 - 1439/07/15 - 2018/04/02
رخداد نجومی امروز