1398/1/5 - 17 رجب 1440 - 2019/3/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 19:00
کد خبر: 4043 تاریخ : 1397/01/08 - 1439/07/10 - 2018/07/28
رخداد نجومی امروز