1397/4/26 - 3 ذیقعده 1439 - 2018/7/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 16:15
کد خبر: 4041 تاریخ : 1397/01/06 - 1439/07/08 - 2018/03/26
رخداد نجومی امروز