1398/1/5 - 17 رجب 1440 - 2019/3/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 9:59
کد خبر: 4037 تاریخ : 1397/01/02 - 1439/07/04 - 2018/03/22
رخداد نجومی امروز