1397/7/26 - 8 صفر 1440 - 2018/10/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 04:35
کد خبر: 4035 تاریخ : 1396/12/29 - 1439/07/02 - 2018/03/20
رخداد نجومی امروز