1397/7/25 - 7 صفر 1440 - 2018/10/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 13:45
کد خبر: 4029 تاریخ : 1396/12/24 - 1439/06/26 - 2018/03/15
رخداد نجومی امروز