1398/1/5 - 17 رجب 1440 - 2019/3/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 02:17
کد خبر: 4027 تاریخ : 1396/12/22 - 1439/06/24 - 2018/03/13
رخداد نجومی امروز