1397/7/26 - 8 صفر 1440 - 2018/10/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 13:23
کد خبر: 4024 تاریخ : 1396/12/19 - 1439/06/21 - 2018/03/10
رخداد نجومی امروز