1397/4/3 - 9 شوال 1439 - 2018/6/24

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 09:27
کد خبر: 4014 تاریخ : 1396/12/10 - 1439/06/12 - 2108/03/01
رخداد نجومی امروز